Chovejme se tak, aby skály zůstaly v dobrém stavu i pro další generace!
-1
Lezecké podmínky:
V zimním období
Hruboskalsko pro
lezení uzavřeno!

Skály
Co je potřeba vědět a znát,
když jedu lézt na
Hruboskalsko?
Archiv aktualit serveru hruboskalsko.cz (2017)
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021,

  SSM
  Zemřel František LOUDA
  BRIGÁDA NA STĚNĚ
  Večery pod plachtou - ZMĚNA PROGRAMU
  Pouští a prérií (USA 2017)
  Meteora podzim 2017
  Příspěvky na rok 2018.
  STĚNA TURNOV
  Zavírání - pivo na chatě
  
  Křest reedice knihy Kamarád ze skal (2. vydání).
  Nepříliš sladká Francie 2017
  Zavírání Skaláku 2017
  POVL 2017
  HOROLEZECKÝ festival v Turnově!
  Dětský den TJ Český ráj 2017.
  Horolezecký festival Hrubá Skála
  Prachovská 24- náhradní termín
  Skalácký duatlon + skalácké prameny
  Skalní muž - 3. aktualizace
  rozpracované - NEMAZAT - zs
  Vytloukání -cást 2.
  Makacka na bednu
  2. KULTURNE SPOLECENSKÝ VÍKEND
  Zemrel Karel ,,Míša,, Barth
  Zemrel Bóža Špína
  Horolezecká fotografie
  Výmena vrcholovky na Lance
  1. kulturne spolecenský víkend
  Rodinné veže
  Skalní muž 2017
  Kulturne spolecenské víkendy 2017
  Otvírání Skaláku 2017
  AKTUÁLNÍ OMEZENÍ LEZENÍ Z DUVODU HNÍZDENÍ PTACTVA
  Pripomenutí podmínek pro lezení na Hruboskalsku pro rok 2017 (2. vydání se srozumitelnejší definicí pravidel pro prvovýstupy v Oblasti).
  Seznam clenu
  Jarní oddílový zájezd
  Muzeum - horolezecká fotografie
  PROMÍTÁNÍ
  Promítání Olšina Restaurace Pod Hrady 10.2. 19.00h
  Otvírání a Zavírání Skaláku 2017
  Vernisáž výstavy Jana Cervinky
  ZLATÝ CEPÍN JIZERSKÝCH HOR 2017
  AKTUALIZACE Promítání Zrcadlová koza
  31. výrocní schuze TJ Ceský Ráj
  VajsCimpl 2017
  Chata 2017
rozpracované - NEMAZAT - zs
 
 
Vìc: Zápis jednání OVK Labské pískovce, OVK Hruboskalsko a SBB - Klettersektion
Místo: Dolní Žleb
Datum: 13.9.2014
Èas: 18:00 – 20:30
 
 
Dnes bohužel musíme konstatovat, že setkání vrcholných predstavitelu místních lezeckých komunit 
 
Jan Pleticha (predseda OVK Labské pískovce), Miroslav "Bojsa" Dedek (místopredseda OVK Hruboskalsko), Tom Ehrig (predseda Klettersektion SBB), Christian Walter (zástupce místopredseda SBB)
 
 
problémy se saskými lezci v oblastech Ceského ráje:
 
3.2 Dodávání kruhù do starých cest
- opakovanì se stalo, že saští prvovýstupci dodali do již hotových cest kruhy.
- SBB zajistí informovanost o zákazu prvovýstupù ze strany saských lezcù bez povolení správcem dané oblastí Labské pískovce a Èeský ráj .
 
3.3 Samovolná údržba
- ze strany saských lezcù a prvovýstupcù byla provádìna samovolná údržba (dodávaní vrcholových knih na vìže, kde chybí, nebo jsou ponièené), výmìny kruhù a úprava terénu

- SBB bude informovat saský lezce, že v oblastech Labské pískovce a Èeský ráji nebudou dodávat nebo vymìnovat vrcholový knížky a kruhy! Spolupráce bude jen informaèní se správci daných oblastí. Nebudou se osazovat nìmecké vrcholové knížky v oblastech ÈR vrcholové knížky poskytnout správci oblastí v daných oblastí.
 
3.4 Mizení vrcholových knih

- opìt se objevil fenomén mizení vrcholových knih

. byli projednány konkrétní pøípady hlavnì v oblastech Èeský ráj zástupce Hruboskalska Miroslav Dìdìk pøedložil podklady zmizelých vrcholových knížek a požádal o co
nejrychleji vrácení OVK Hruboskalsko a hlavnì,aby SBB dùraznì upozornila saský lezce,že se nesmí vžádné oblasti ÈR brát vrcholová knížka a je jakékolivim stavu!!!!! Jediná spolupráce se saskými lezci je jen informaèní.
.
Výsledek jednání:
Saští lezci nesmí cokoli svévolnì mìnit, pouze informovat. Pokud bude nìkdo ze Saska chtít pomáhat, tak se ozve na centrální email, který zajistí SBB a ÈHS dodá potøebné kontakty a informace co se ve spolupráci s SBB pøipraví do konce roku 2014.
 
1) Veškeré knihy, které budou nalezeny nebo odevzdány v SBB od saských lezcù z oblastí ÈR budou pøedány zástupcùm OVK daných oblastí a do jejich archívù do konce roku poskytne èeská strana SBB kontakty a dostupnost èeských archívù vrcholových knížek.
 
2) Pokud bude zájem saských lezcù se aktivnì zúèastnit pøi údržbì v oblastech Labské pískovce a oblastí v Èeském ráji musí pøedem kontaktovat správce dané oblasti a dohodnout se na spolupráci. Je zákaz provádìt údržbu bez vìdomí správce oblasti.
 
3) Ke zlepšení komunikace bude vytvoøen centrální email, který bude oficiálnì používán OVK a SBB
 
. na tento email budou saští lezci a prvovýstupci informovat o všech problémech a situacích, které najdou a vzniknou na èeské stranì. To samé platí i pro èeskou stranu, kdy bude vytvoøen oficiální email SBB a èeští lezci a prvovýstupci budou vše hlásit.
 
. Zástupce Hruboskalska Miroslav Dìdìk pøedal zástupcùm SBB dokumentaci ztracených vrcholových knížek v oblastech Èeský ráj pro patrání a na vrácení.
 
. Byla dohodnuta informaèní spolupráce mezi OVK Labské pískovce a OVK Hruboskalsko s SBB do budouctna.
 
 
-----------------
prehled cest Fuchse zde http://www.sandsteinklettern.de/wegl.php?ebid=21,  zdroj: Jörg Brutscher
------
 
http://www.dav-meiningen.de/service/service/2015/Sektionsheft2015.pdf
 
-----
Mitteilungsblatt Der Neue Sächsische Bergsteiger
23. Jahrgang Heft 3 September 2012
 
http://bergsteigerbund.de/2015/wp-content/uploads/2015/12/mtb_2012_3.pdf
strana 27: 
Gipfelsammeln II: Der Wehlener Heiko Fuchs („Fuko“) zählt seit 1993 zu den All-GipfelBesteigern im Vorstieg in der Sächischen Schweiz. 1996 gelang ihm das auch im griechischen Metéora. Nun hat er am 11.08.2012 mit der Salome seinen letzten Gipfel in der Daubaer Schweiz (nach dem tschechischen Kletterführer von 2005) bestiegen, natürlich auch im Vorstieg. Das dürfte vor ihm noch niemandem gelungen sein. Zusammenstellung: Michael Schindler (nach Informationen von K. Baumann, R. Eisenreich, D. Heinicke, A. Kittler)
 
-----
 
http://www.dav-meiningen.de/termine/termine.html
 
----
https://www.xing.com/profile/Heiko_Fuchs13?sc_o=pr2281_pfl_lo_similar_profiles
 
----
 


TJ Český ráj
431 historických fotek

Foto: Radnice Rakoncaj Nežerka 1

Historie
Ostatní
Přihlášení administrátora:
 Jméno:
 Heslo:
Fulltext vyhledávání v článcích:
 
Redukovaná mobilní verze
hruboskalsko.cz, 2004-2021
kontakt: Zdeněk Strnad
Jimmy